Literatur: Art. 64 I GG: Nichternennung oder -entlassung eines Ministers durch den Bundespräsidenten

Weitere Literatur

  • Maurer, Hartmut: Staatsrecht I, 6. Aufl., 2010, Verlag C.H.Beck (§ 14, Rn. 20 ff.)
  • Sachs, Michael (Hrsg): Grundgesetz Kommentar, 4. Aufl., 2007, Verlag C.H.Beck (Sachs/Oldiges, Art. 64, Rn. 15 f.)
  • Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf: Kommentar zum Grundgesetz, 11. Aufl., 2008, Carl Heymanns Verlag (S-B/H/H-Uhle, Art. 64, Rn. 17, 24)